Privacyverklaring EMIFY, gevestigd aan Delflandseweg 253 3119 XW Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.emify.nl  Delflandseweg 253 3119 XW Schiedam +31 646 276 633 M. del Castilho is de Functionaris Gegevensbescherming van EMIFY Hij is te bereiken via M.delCastilho@EMIFY.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EMIFY verwerkt geen persoonsgegevens via de bedrijfswebsite (www.emify.nl) omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Onze website maakt gebruik van Google Analytics EMIFY verwerkt wel de gegevens van onze klanten. Deze verwerking is noodzakelijk voor onze administratie en valt onder de wettelijke verplichtingen van de bedrijfsvoering. Algemene administratie: uw bedrijfsgegevens, email en bankgegevens Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt kunnen wij verder nog de volgende gegevens opslaan ICT Configuratiebeheer en Systeembeheer o logins voor uw computers o logins voor uw webhost o logins voor uw online accounts en/of abonnementen o logins voor uw mail accounts o logins op uw router o logins bij uw Internet Provider o Aanschafdata van door u aangeschafte bedrijfsmiddelen o Contactgegevens van uw klanten o Contactgegevens van uw leveranciers ICT Consultancy en Projecten o Enterprise Architectuur van uw onderneming o ICT architectuur van uw onderneming Web: o logins voor uw webhost o logins voor uw online accounts en/of abonnementen Marketing logins voor uw online accounts en/of abonnementen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@EMIFY.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EMIFY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze blog of supportsite - Om goederen en diensten bij je af te leveren - EMIFY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

- EMIFY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EMIFY) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EMIFY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van je persoonsgegevens en andere vertrouwelijke persoons- en/of bedrijfs- data: Algemene administratieve gegevens zoals je naam, adres, bedrijfsnaam, bankrekening nummer. Financieele /fiscale gegevens zoals offertes, facturen en betalingsbewijzen. Bewaartermijn: 7 jaar Reden: financieele en administratieve verantwoording en wettelijke vereiste Administratieve gegevens met betrekking tot geleverde diensten Bewaartermijn: 10 jaar Reden: wettelijke vereiste ICT logins (werkplekken, servers, routers, switches, firewalls, etc.) Bewaartermijn: gedurende looptijd van uw contract met EMIFY, verlengd met maximaal drie maanden voor administratieve afhandeling Reden: kunnen bieden van te leveren diensten Contactgegevens van uw klanten en leveranciers Bewaartermijn: gedurende looptijd van uw contract met EMIFY, verlengd met maximaal drie maanden voor administratieve afhandeling Reden: kunnen bieden van te leveren diensten Web logins Bewaartermijn: gedurende looptijd van uw contract met EMIFY, verlengd met maximaal drie maanden voor administratieve afhandeling Reden: kunnen bieden van te leveren diensten Marketing Bewaartermijn: gedurende looptijd van uw contract met EMIFY, verlengd met maximaal drie maanden voor administratieve afhandeling Reden: kunnen bieden van te leveren diensten

Delen van persoonsgegevens met derden

EMIFY verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EMIFY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EMIFY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In de digitale nieuwsbrieven en promotie-mails die we versturen houden we bij welke mails worden geopend en op welke links wordt geklikt. Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EMIFY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@EMIFY.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je mag er ook voor kiezen dat we je identiteit bevestigen door je terug te laten bellen op het telefoonnummer dat in onze administratie is opgenomen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . EMIFY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EMIFY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@EMIFY.nl. EMIFY heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Offline data Bedrijfsgegevens Login gegevens - Wachtwoordbeleid Online data en gegevensuitwisseling - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op onze eigen computers met een internetverbinding. - TLS (voorheen SSL) Je contact met onze websites verloopt altijd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. - Wachtwoordbeleid. Onze online accounts voldoen allemaal aan een zeer sterk wachtwoordbeleid. - Bewerkersovereenkomsten
EMIFY KvK. 61594733  www.emify.nl info@emify.nl +31 646 27 66 33
Betrouwbaar, betaalbaar, zichtbaar
EMIFY KvK. 61594733  www.emify.nl info@emify.nl +31 646 27 66 33 Bekijk onze Privacy verklaring

Marketing

en Social media

De juiste strategie, de juiste tools

Als succes een keuze is, dan maken beslissingen dus het verschil. Vaak blijkt IT een noodzakelijk iets, met veel onbenutte mogelijkheden. Soms is IT bewust zo gekozen dat deze direct bijdraagt aan het ondernemingssucces. Met een uiterst positieve benadering en de juiste inzet van beschikbare middelen zorgen wij ervoor dat uw bedrijfscampagnes maximale reikwijdte hebben.

Marketing

Content marketing is meer dan het schrijven van pakkende teksten en die op uw website of facebook pagina plaatsen. Behalve tekst zijn bijvoorbeeld ook fotografie en video een essentieel onderdeel geworden van een succesvolle strategie. En ook de traditionele, offline content is onmisbaar als u uw doelgroep volledig wil bereiken. Posters, productbladen, brochures en flyers dragen allemaal bij aan uw naamsbekendheid en zorgen ervoor dat uw klanten geinformeerd blijven over uw producten. 

Social Media

Marketing bestaat tegenwoordig voor een belangrijk deel uit content management. Hierbij wordt gretig gebruik gemaakt van social media zoals u zelf persoonlijk wel heeft opgemerkt. EMIFY werkt met ervaren experts die u adviseren en begeleiden op het gebied van social content marketing. U draagt de zorg over voor het ontwerp, de invulling en uitvoering, analyse en doorontwikkelen van de strategieen voor uw marketing campagnes. Facebook, blogs, vlogs, Instagram, alles geheel in uw eigen huisstijl… u kunt het verzinnen, wij kunnen het voor u realiseren. Als de behoefte er is, helpen wij u met het ontwikkelen van een geheel nieuwe huisstijl die volledig van deze tijd is. En als u dat wilt, houden we uw content up-to-date voor u.
www.emify.nl info@emify.nl +31 646 27 66 33 EMIFY KvK. 61594733
Betrouwbaar, betaalbaar, zichtbaar
www.emify.nl info@emify.nl +31 646 27 66 33 EMIFY KvK. 61594733
Betrouwbaar, betaalbaar, zichtbaar